Vyfotografovala Curiosity na Marsu záznam života v sedimentární hornině?

Vědci se již dlouho snaží nalézt odpověď na otázku, jestli se na Marsu nacházel život. I přes intenzivní snahu otázka stále nemá jasnou odpověď. Téměř jistě můžeme říci, že se na povrchu Marsu nenachází projevy vyšších forem života, tak jak je známe ze Země. Oproti tomu nevíme, jestli se život na Marsu nacházel (či stále ještě nachází) ve formě jednoduchých organismů. Před několika lety rozčeřila mediální prostor zpráva, že by marsovský meteorit ALH84001 mohl skrývat fosilní pozůstatky života. Od té doby probíhá na toto téma debata. Nicméně tímto objevem hledání života neskončilo. I když v současnosti nehledáme život přímo, ale za pomoci zodpovězení otázky, jestli se na Marsu mohly nacházet podmínky, které by život případně kdysi dávno umožnily. Tomuto úkolu se věnuje i vozítko Curiosity zkoumající impaktní kráter Gale. Toto vozítko pořizuje během cesty množství fotografií okolí a právě na základě těchto snímků vznikla vědecká studie, která opět téma života na povrchu Marsu otevírá.

Během své cesty navštívila Curiosity i oblast nazvanou Yellowknife Bay. Oblast, která před miliardami let tvořila součást jezerního dna příležitostně zaplavovaného tekoucí vodou. Na snímcích z této oblasti je zachycen zajímavý horninový blok, který vznikl postupným ukládáním drobných částeček ve vodním prostředí. Tato sedimentární hornina je tak přímým svědkem doby, kdy byl Mars mnohem vlhčí a teplejší než je tomu dnes. Americká geobioložka Nora Noffke si na fotografiích povšimla, že skalní blok má na svém povrchu podobné struktury, které dobře znala ze Země. Na Zemi vznikají podobné struktury činností kolonií sinic (působením tzv. prokaryotického biofilmu), které v mělké vodě zachytávají jemnozrnný sediment a následně ho přeuspořádávají do charakteristických vzorů. Vzniklé vzory mohou být později v sedimentu překryty dalšími vrstvami a za vhodných podmínek postupně fosilizovány.

Skica rozložení vzorů na podkladovém snímku povrchu skalního bloku na dně paleojezera Gillespie v oblasti impaktního kráteru Gale pořízeném sondou MLS (Curiosity). Zdroj: Noffke (2105). Majetkem ASTROBIOLOGY, publikovala Mary Ann Liebert, Inc.

Nora Noffke strávila posledních 20 let výzkumem záznamů organismů v sedimentárních horninách. Ze Země víme, že tvary vzniklých vzorů přímo závisí na vodním režimu panujícím v době jejich vzniku. Kolonie mikrobů v proudící vodě tak vytvoří jiné vzory, než mikroby žijící v mělkém jezerním prostředí (celkem je známo hlavních 17 skupin vzorů). Během výzkumu Nora Noffke detailně zmapovala struktury na obnaženém marsovském bloku. Na základě toho zjistila, že rozložení vzorů je podobné jednomu konkrétnímu druhu vzorů na Zemi. A co víc, tento pozemský vzor vzniká za působení mikroorganismů ve vodním režimu, který dobře odpovídá našim představám o oblasti Yellowstone Bay před 3,5 miliardami let – mělkému jezeru, které v té době mohlo podporovat mikrobiální život.

Samozřejmě i zde platí, že i když něco vypadá stejně, nemuselo to vzniknout působením stejného mechanismu. Nora Noffke ve svém výzkumu proto také popsala alternativní scénáře vzniku (například působení eroze větru, soli či vody). Nic tedy není černobílé a její objev neznamená jasné potvrzení života. Na druhou stranu, jak Nora Noffke dodává, shoda mezi pozorovanými vzory na Marsu a na Zemi je zarážející a byla by velká náhoda, kdyby marsovské tvary vznikly jiným procesem. Oproti tomu Ashwin Vasavada, tehdejší vědecký pracovník projektu, se domnívá, že se nejedná o nic převratného a že pozorované vzory jsou jen výsledkem eroze.

Ani tato studie tedy není definitivní důkaz současného či minulého života na povrchu Marsu. Věrohodné potvrzení by vyžadovalo odebrání vzorku horniny, jeho dopravení do pozemských laboratoří a jeho detailní výzkum pod mikroskopem. To je ale mimo současné lidské možnosti. A tak i Nora Noffke dodává, že závěr jejího výzkumu je zatím jen hypotézou. I přes to se ale jedná o další z řady důležitých studií, která společně s nedávným nálezem organických látek v oblasti Gale a potvrzením výskytu metanu, dláždí cestu ke dni, kdy možná jednou život na jiném tělese sluneční soustavy nalezneme.

Podívejte se, jak vozítko Curiosity prozkoumává oblast impaktního kráteru Gale.

Napsat komentář